V/v lấy ý kiến tham gia ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới của huyện Tiên Lữ năm 2017

Công văn 559/UBND-VPĐP V/v lấy ý kiến tham gia ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới của huyện Tiên Lữ năm 2017: 599-ubnd-vpdp.signed.pdf

Báo cáo 01/BC-VPĐP kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Hải triều năm 2017: 01-bc-vpdp.signed.pdf

Báo cáo 02/BC-VPĐP kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Dị chế năm 2017: 02-bc-vpdp.signed.pdf

Báo cáo 03/BC-VPĐP kết quả thẩm tra thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Trung dũng năm 2017: 03-bc-vpdp.signed.pdf

Văn phòng điều phối huyện