V/v báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp và làng nghề năm 2017

Chi tiết nội dung văn bản chỉ đạo tại đây  578.signed.pdf

Phòng Nông Nghiệp & PTNT huyện