Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi dự tuyển viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2017

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2017 

Tải công văn dưới đây 187-tb-ubnd_001.pdf

Phòng Nội Vụ