qđ-580 v/v phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

xem tại đây

xem tại đây