Trên 62.400 đối tượng bảo trợ xã hội được cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tích cực triển khai cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.


Đến ngày 20/5, toàn tỉnh có trên 62.400 đối tượng bảo trợ xã hội được cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, quản lý tại website http://csdlbtxh.molisa.gov.vn. Trong đó, có 565 đối tượng đã có tài khoản và có nhu cầu chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng.

Nguồn tin: baohungyen.vn