Kh-09 tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Tiên Lữ năm 2023

xem tại đây