Qđ-2694 v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

xem tại đây