Lĩnh vực Quân sự quốc phòng

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

QSQP_X01

Mức độ 2

Đăng ký việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Quân sự quốc phòng

2

QSQP_X03

Mức độ 2

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Quân sự quốc phòng

3

QSQP_X04

Mức độ 2

Đăng ký nghĩa vụ quân sự

Quân sự quốc phòng

4

QSQP_X05

Mức độ 2

Cấp giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự phạm vi ngoài huyện

Quân sự quốc phòng

5

QSQP_X06

Mức độ 2

Đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự

Quân sự quốc phòng

6

QSQP_X07

Mức độ 2

Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị trong phạm vi các xã thuộc huyện

Quân sự quốc phòng

7

QSQP_X08

Mức độ 2

Đăng ký vắng mặt, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với người sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị từ huyện này sang huyện khác

Quân sự quốc phòng

8

QSQP_X09

Mức độ 2

Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết

Quân sự quốc phòng

Lê Minh Phương