Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

GTVT_2021_X01

Mức độ 2

Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

Giao thông Vận tải

2

GTVT_2021_X04

Mức độ 2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Giao thông Vận tải

3

GTVT_2021_X05

Mức độ 2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Giao thông Vận tải

4

GTVT_2021_X06

Mức độ 2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

Giao thông Vận tải

5

GTVT_2021_X07

Mức độ 2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Giao thông Vận tải

6

GTVT_2021_X08

Mức độ 2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Giao thông Vận tải

7

GTVT_2021_X09

Mức độ 2

Xóa đăng ký phương tiện

Giao thông Vận tải

8

GTVT_2021_X02

Mức độ 2

Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.

Giao thông Vận tải

9

GTVT_2021_X03

Mức độ 2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Giao thông Vận tải

 

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn