Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tên thủ tục
 

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan thực hiện

Phòng có chức năng quản lý về xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện


Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện tối thiểu trước 10 ngày làm việc so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Phòng có chức năng quản lý về xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 6, Quyết định 18/2016/QĐ-UBND, gồm: Công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc cấp III xây dựng trên địa bàn huyện; Công trình cấp III, cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công trình cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư thuộc loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn) theo Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, trừ công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra. Trường hợp cần có sự phối hợp với các cơ quan có liên quan thì thực hiện theo Quy chế phối hợp (nếu có) và các quy định pháp luật hiện hành.

- Bước 3: Phòng có chức năng quản lý về xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường.

Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, kết quả thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của Phòng có chức năng quản lý về xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Thời hạn giải quyết


Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hiện trường. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của Phòng có chức năng quản lý về xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Phí

Không có (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán thực tế).

Lệ Phí

Không có (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán thực tế).

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện


Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Biểu mẫu đính kèm

 

Kết quả thực hiện


Văn bản Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn