Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Tên thủ tục

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Lĩnh vực

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp và PTNT.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

 

 

 

Bước 1: Nộp hồ sơ:Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 02: Xem xét hồ sơ và cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức, cá nhân.

- Kiểm tra kiến thức về ATTP bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về ATTP lĩnh vực quản lý.

- Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP:

+ Giấy xác nhận kiến thức về ATTP được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

+ Mẫu giấy xác nhận kiến thức về ATTP theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra), cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP. 

Phí

30.000 đồng/lần/người.

 

Lệ Phí

30.000 đồng/lần/người.

 

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đối với tổ chức:

1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTngày 09/4/2014).

2. Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTngày 09/4/2014).

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức).

4. Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật.

- Đối với cá nhân:

1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTngày 09/4/2014).

2. Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân.

3. Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng: 01 bộ.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTngày 09/4/2014).  Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận kiến thức về ATTP được cấp cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn