Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

 

1

GDDT_2019_X01

Mức độ 3

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Giáo dục & Đào tạo

2

GDDT_2019_X02

Mức độ 3

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Giáo dục & Đào tạo

3

GDDT_2019_X03

Mức độ 3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

Giáo dục & Đào tạo

4

GDDT_2019_X04

Mức độ 3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Giáo dục & Đào tạo

5

GD_2018_X05

Mức độ 3

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Giáo dục & Đào tạo

 

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn