Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tên thủ tục

Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Lĩnh vực

Thông tin Truyền thông

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Qua hệ thống bưu chính.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;

Số lượng bộ hồ sơ

02 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy  Tải về

Kết quả thực hiện


 

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn