Qđ-1726 v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2022

Nội dung tại đây