ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ GẮN LIỀN VỚI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện công văn số 521/UBND –NV ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ v/v khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 125/TCTĐA06-CA ngày 28/6/2022 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Tiên Lữ v/v tổ chức tuyên truyền Đề án 06, định danh xác thực hiện điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá đã tiến hành đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã về hiệu quả của thực hiện chính quyền điện tử, mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng chính quyền số.  Phổ biến rộng rãi 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đế toàn thể nhân dân nắm được. Ngày 06/7/2022 Tổ giúp việc cải cách hành chính xã Lệ Xá đã tiến hành họp cùng các chi bộ thôn để phổ biến và tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chính chính quyền số.

          Với những cố gắng và nỗ lực thực hiện xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: đến hiện tại đã thực hiện khoảng 1.800 bộ hồ sơ trên hệ thống một cửa của tỉnh Hưng Yên và đã tiếp nhận trực tuyến 160 bộ hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Thủ tục được giải quyết một cách nhanh gọn nhất và đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ năm xã xác định cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chính quyền điện tử, chính quyền số gắn liền với cải cách hành chính để nhân dân nắm được và hiểu rõ hơn. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo và điều hành, công thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chuyên môn cần tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các ban ngành, đoàn thể, UBMTTQ, cấp ủy thôn vận động đoàn viên, hội viên, đảng viên tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Thực hiện chế độ họp định kì  báo cáo theo qui định./.