Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
555/QĐ-UBND 20/04/2018 Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn
35/KH-UBND 29/03/2018 Thực hiện Đề án "Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020"
143/UBND-VP 27/03/2018 Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng
27/3/2018 27/03/2018 Thực hiện chương trình phòng chống mại dâm năm 2018
33/KH-UBND 27/03/2018 Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân mu bán trở về tái hòa nhập cộng đồng năm 2018
34/KH-UBND 27/03/2018 Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ
29/KH-UBND 13/03/2018 Quản lý, sử dụng biên chế và số lượng người làm việc năm 2019
30/KH-UBND 13/03/2018 Giáo dục nghề nghiệp năm 2018
31/KH-UBND 13/03/2018 31/KH-UBND
28/KH-UBND 12/03/2018 Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp năm 2018
22/KH-UBND 01/03/2018 Triển khai công tác truyên truyền biển, đảo
23/KH-UBND 01/03/2018 Công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa ban huyện Tiên Lữ
24/KH-UBND 01/03/2018 Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn huyện Tiên Lữ kỳ 2014-2018
25/KH-UBND 01/03/2018 Tuyền truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ hợp thứ tư quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện tiên Lữ
26/KH-UBND 01/03/2018 Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lữ
1 2 3 4 
°
1251 người đang online