Các phòng ban trực thuộc

100%

1. Phòng tài chính-kế hoạch

2. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

3. Phòng kinh tế hạ tầng

4. Phòng tư pháp

5. Phòng tài nguyên và môi trường

6. Phòng lao động thương binh và xã hội

7. Phòng nội vụ

8. Phòng giáo dục và đào tạo

9. Phòng văn hóa thông tin

10. Phòng y tế

11. Phòng thanh tra

12. Văn phòng hdnd-ubnd

°
651 người đang online