Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Lĩnh vực

Tài nguyên & Môi trường

Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

   

Trình tự thực hiện

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

-  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện


Không

Căn cứ pháp lý

 

 

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;  Tải về

Kết quả thực hiện


Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Tin mới nhất

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.(03/02/2022 2:34 CH)

Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(03/02/2022 3:58 CH)

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận(03/02/2022 3:56 CH)

°
973 người đang online