CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Đăng ngày 01 - 12 - 2016
100%

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Ông Doãn Anh Quân - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện;

2. Ông Chu Tiến Nam - Phó Chủ tịch HĐND huyện;

3. Ông Đào Hồng Hà -  Phó Chủ tịch HĐND huyện.

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN:

- Vũ Quang Vinh - Trưởng ban kinh tế 

- Vũ Thị May - Phó ban kinh tế

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

- Vũ Hồng Thái - Trưởng ban pháp chế

- Đoàn Văn Tấn - Phó ban pháp chế

Tin mới nhất

°
378 người đang online